Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A(z) Tudomány Kiadó Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online tájékoztatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a feliratkozott felhasználók személyes adatait, kizárólag hírlevélküldés céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: Tudomány Kiadó Kft.
1023 Budapest, Ürömi utca 56., III. em.
Az adatkezelő elérhetősége: Telefon: (1) 273-2840, (1) 273-2844 • Fax: (1) 384-5399
E-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu

Adatkezelés megnevezése "hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis - www.diabetes.hu - Cukorbetegséggel kapcsolatos információk terjesztése."

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-109209/2016.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó feliratkozásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozott felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a hírlevélküldéshez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (email)

Az adatgyűjtés célja: hírlevélküldés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Tudomány Kiadó Kft. kereskedelmi munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a hírlevélküldés lemondását követően 7 napon belül törlésre kerülnek.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a feliratkozás során megadott email cím segítségével és a visszaigazoló email üzenetben kapott jelszó segítségével az Adatkezelő weboldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a feliratkozott felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a feliratkozott felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a feliratkozott felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Adatkezelési tájékoztató a Tudomány Kiadó Kft. kiadványainak címzettjei számára

Adatkezelő:

Tudomány Kiadó Kft.
1023 Budapest, Ürömi u. 56.
adószám: 12014756-2-41
Cg. 01-09-367647
Tel: 1-273-2840
Mail: tudomany@tudomany-kiado.hu

Az adatkezelő képviselője:

Guti Péter
1023 Budapest, Ürömi u. 56.
Tel: 1-273-2840
Mail: gutip@tudomany-kiado.hu

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:

Lapok terjesztése, előfizetői megrendelések teljesítése, előfizetői díjak beszedése. Az adatkezelés előfizetés esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges, az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:

- Címzett kézbesítését végző szolgáltató: Magyar Posta Zrt.
- Adatfeldolgozó: RackForest Kft.

Az adatokat az adatkezelő Európai Unión kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az előfizetés lejárata, a fogyasztói panaszok és egyéb szerződéses kötelezettségek érvényesítésére nyitva álló határidő, továbbá az érintett hozzájárulásának visszavonása közül a legkésőbbi időpont.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult.

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a kiadványok eljuttatása a címzettekhez meghiúsul.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2018. május 25.

 

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális cukoranyagcsere eléréséhez az oldalakon hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges a beállított diéta, a rendszeres mozgás, és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!